Yayınlar

ULUSAL/ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Geniş B, Coşar B (2020) Duration of Hospital Stay in Alcohol/Substance Addictions and Psychiatric Disorders: A 12-Year Retrospective Analysis. Hospital Practices and Research; 5:1-9. DOI: 10.34172/hpr.2020.02

2. Geniş B, Aksu MH (2020) İntihar Girişimi ile Acil Servise Başvuran Kumar Bağımlılığı Olgusu. Bağımlılık Dergisi; 21:92-98.

3. Geniş B, Coşar B, Arıkan Z. Alkol Bağımlılığı Olan Erişkin Hastalarda Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi; 21:24-33

4. Yavuz M, Gürhan N, Geniş B. Nepotism perception and job satisfaction in healthcare workers. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 21:468-476. DOI: 10.5455/apd.74234.

5. Geniş B, Hocaoğlu Ç (2020) Temporomandibular Bozukluklar ve Bruksizmde Psikiyatrik Bozukluklar ve Tedavi Seçenekleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 12 (2):205-231. DOI: 10.18863/pgy.570861

6. Geniş B, Hocaoğlu Ç (2019) Travmatik Beyin Hasarının Psikiyatrik Yönü. Klinik Psikiyatri Dergisi; 22:472-486. DOI: 10.5505/kpd.2019.48039

7. Geniş B, Coşar B (2019) Bilişsel Bozukluk ve Hipomani Belirtileri ile Başvuran Bir Araknoid Kist Olgusu. Türk Psikiyatri Dergisi; DOI: 10.5080/u23937

8. Geniş B, Şahin F, Coşar B (2019) Otizm Benzeri Davranış ve Atipik Psikotik Belirtiler ile Lujan-Fryns Sendromu Fenotipi: Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi; DOI: 10.5080/u23940

9. Geniş B, Coşar B (2018) Bortezomib ve Deksametazon Kullanımı ile İlişkili Mani. Türk Psikiyatri Dergisi; 29(3):209-215. DOI: 10.5080/u22794

10. Geniş B, Coşar B, Candansayar S, Gürhan N (2018) Voluntary/Involuntary Admissions/Readmissions of Psychiatric Patients in a University Hospital in Turkey From 2008 to 2016. Hospital Practices and Research; 3(4):123-129. DOI: 10.15171/hpr.2018.27

11. Geniş B, Coşar B, Taner ME. Factors Affecting Mental Status and Effects of Shift Working System in Healthcare Workers. Journal of Psychiatric Nursing 2020;11(4):275-283. DOI: 10.14744/phd.2020.60590

12. Yigit S, Gurhan B, Genis B. Relationship between Motivation and Efficiency of Emergency Care Professionals and its Importance in the Quality Management of Healthcare Services–A Case Study in Turkish Hospitals. Revista Argentina De Clinica Psicologia 2020:29(5):320-330. DOI: 10.24205/03276716.2020.1032

13. Genis B, Gurhan N, Koc M, Genis C, Sirin B, Cirakoglu OC, Cosar B. Development of Perception and Attitude Scales Related with COVID-19 Pandemia. Pearson Journal of Social Sciences and Humanities 2020:5(7):306-326. DOI:10.46872/pj.127

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR

1. Geniş B, Coşar B (2019) Psikiyatrik Hastalıklar ve Şiddet. (Ed. Gürhan N) Ankara, Nobel Tıp Kitabevleri.

YAZILAN ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Geniş B, Coşar B (2019) Psikodermatoloji. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi; Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.

2. Geniş B, Coşar B (2019) Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Ruhsal Belirtiler ve Bilişsel Bozulma. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi; Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.

3. Geniş B (2020) Hikâyenin Son Sayfasını Bilmenin Yükü: COVID-19 ve Yaşlı Bireyler. Coşar B, editör. Psikiyatri ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.43-51

4. Koç M, Şirin B, Geniş B. Salgın sonrası ikincil travma ve ihmal edilen somatizasyon. Gürhan N, editör. Pandemide Psikiyatri Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.44-8

PANEL KATILIMI

1. Sosyal Medya Bağımlılığı ve Depresyon (2018) 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
2. Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Ruhsal Belirtiler ve Bilişsel Bozulma (2018) 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir.
3. Temporomandibular Bozukluk ve Bruksizm Tanı ve Tedavi Yaklaşımları (2019) 4. Psikiyatri Zirvesi / 11. Anksiyete Kongresi, Antalya.
4. Sağlıkta Şiddetin Nedenleri, Risk Faktörleri ve Psikiyatri Örneklemi (2019) 4. Psikiyatri Zirvesi / 11. Anksiyete Kongresi, Antalya.

5. Psikodermatolojık Hastalıkların Klinik Görünümü (2020)  5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

6. Bipolar Bozukluk Farmakoterapisinde Tedavi Yanıtı Cinsiyetlere Göre Farklı mıdır? (2020) 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

SÖZEL BİLDİRİLER

1. Geniş B, Coşar B (2019) Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda Yatış Süresini Öngören Yordayıcılar. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.
2. Şentürk E, Coşar B, Geniş B (2019) Kamu Çalışanlarında Sosyal Medya Bağımlılığı, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Kişilik Özellikleri İlişkisi. 4. Psikiyatri Zirvesi / 11. Anksiyete Kongresi, Antalya.
3. Geniş B, Geniş Ç, Coşar B (2019) Depresyonlu Hastalarda Tekrarlı Yatışın Belirleyicileri. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul.
4. Kayalar A, Geniş B, Coşar B (2019) Fazla Kilolu ve Obez Bireylerde Diyetle İlişkili Bilişsel Hatalar, Yaşam Kalitesi ve Zihinsel Durum Arasındaki İlişki. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara
5. Akyar NG, Geniş B, Erdoğan E, Gürhan N (2019) Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Polikliniklerine Başvuran Şizofreni, Bipolar Bozukluk ve Depresyon Tanılı Hastaların Retrospektif Fiziksel Hastalık Komorbiditesi. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara.
6. Geniş B, Menkü BE, Duman Y, Coşar B (2019) Aleksitimi Duyguların Ertelenmesi midir?, 4. Psikiyatri Zirvesi / 11. Anksiyete Kongresi, Antalya.
7. Aksu MH, Geniş B, Bayrak N, Gürhan N (2019) Bipolar Afektif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Komorbid Bedensel Hastalıklarının Araştırılması ve Cinsiyete Göre Farklılıkların Karşılaştırılması. 23. Yıllık TPD Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Muğla.
8. Şentürk E, Geniş B, Coşar B (2018) Sosyal Medya Bağımlılığının Depresyon ve Kişilik Özellikleri ile İlişkisi. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
9. Tülüce D, Kayalar A, Geniş B, Köktürk N, Kutlutürkan S, Gürhan N, Bayrak Kahraman B, Çobadak A, Coşar B (2018) KOAH Tanısı ile İzlenen Hastalara Uygulanan Motivasyonel Görüşme ve Eğitimin KOAH Yönetimi ve Sonuç Parametreleri Üzerindeki Etkisi. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Antalya.

POSTER BİLDİRİLER

1. Geniş Ç, Geniş B, Kayalar A, Coşar B (2019) Sağlık Çalışanlarının Yaşadıkları İş Kazalarının Ruhsal Durum ve Uyku Kalitesine Göre Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara.
2. Tamdemir SE, Aslan S, Geniş B (2018) Valproik Asit Kullanımına Bağlı Bir Akut Pankreatit Olgusu. 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir.
3. Duman Y, Menkü BE, Şentürk E, Geniş B, Aksu MH, Coşar B (2018) Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Yaşlı Olguda Frontotemporal Demansın Önemi. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
4. Menkü BE, Duman Y, Şentürk E, Geniş B, Aksu MH, Ekmekçi Ertek İ, Coşar B (2018) Paliperidona Yanıt Veren Delüzyonel Parazitoz Olgusu. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
5. Menkü BE, Duman Y, Şentürk E, Ekmekçi Ertek İ, Geniş B, Aksu MH, Coşar B (2018) Bir Olgu Nedeni ile Alice Harikalar Diyarında (Todd Sendromu). 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
6. Menkü BE, Duman Y, Şentürk E, Ekmekçi Ertek İ, Geniş B, Aksu MH, Coşar B (2018) Othello ve Capgras Sendromu Birlikteliği Olan Bir Olgu. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
7. Geniş B, Kuruoğlu A, Coşar B (2015) İrritabl Barsak Sendromu – OKB- Depresyon Birlikteliği: Bir Olgu. 12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya
8. Duman Y, Menkü BE, Şentürk E, Geniş B, Aksu MH, Coşar B (2018) Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Yaşlı Olguda Frontotemporal Demansın Önemi. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
9. Menkü BE, Duman Y, Şentürk E, Geniş B, Aksu MH, Ekmekçi Ertek İ, Coşar B (2018) Paliperidona Yanıt Veren Delüzyonel Parazitoz Olgusu. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
10. Menkü BE, Duman Y, Şentürk E, Ekmekçi Ertek İ, Geniş B, Aksu MH, Coşar B (2018) Bir Olgu Nedeni ile Alice Harikalar Diyarında (Todd Sendromu). 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.
11. Menkü BE, Duman Y, Şentürk E, Ekmekçi Ertek İ, Geniş B, Aksu MH, Coşar B (2018) Othello ve Capgras Sendromu Birlikteliği Olan Bir Olgu. 3. Psikiyatri Zirvesi / 10. Anksiyete Kongresi, Antalya.